Algemene Voorwaarden

Inclusief Klachtenprocedure

ReBalance

Artikel 1 Definities

1.1 De opdrachtnemer: ReBalance

1.2 De opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.

1.3 Diensten: coaching die door ReBalance geleverd wordt aan de opdrachtgever binnen de afgesproken periode/tijdsblok.

1.4 De start van een dienst is de starttijd op overeengekomen leverdatum van de dienst en het einde van een dienst is de eindtijd op de einddatum zoals overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van levering- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering, Inschrijving, annulering & betaling

3.1 Diensten van ReBalance worden uitgevoerd door een gecertificeerde PSYCH-K® facilitator.

3.2 Bij inschrijving voor een dienst geldt een bedenktermijn van 14 dagen voor de opdrachtgever. De datum van inschrijving geldt zoals bij binnenkomst bij de opdrachtnemer vermeld staat.

3.3 Bij ziekte, blessure of welke andere redenen dan ook van de opdrachtgever gedurende de dienst wordt geen restitutie van (een deel van) het factuurbedrag verleend.

3.4 Indien de facilitator ziek of geblesseerd is op de afgesproken dienstdatum/data zal een alternatieve datum worden gezocht en overlegd.

3.5 Bij inschrijving voor een dienst bij opdrachtnemer dient het verschuldigde bedrag overgemaakt te worden op IBAN-bankrekeningnummer NL54 RABO 0332085082 ten name van ReBalance, Kerkrade o.v.v. de naam van de dienst, naam van de deelnemer en/of – bedrijf en factuurnummer vóór of op de overeengekomen betalings-(termijn- )datum/data.

3.6 De factuur dient 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

3.7 Bij latere betaling dan vermeld onder 3.6 is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is vertragingsrente verschuldigd van minimaal 2% van het gehele desbetreffende factuurbedrag voor elke maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is.

3.8 Opdrachtgever zal zowel de buitengerechtelijke als de rechtelijke kosten dienen te betalen die zijn ontstaan ter invordering van de openstaande factuur, met een minimum van 15% van de factuurwaarde.

3.9 Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid & klachtenprocedure

4.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan in de, of ten gevolge van de uitvoering of niet uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.

4.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de opdrachtgever en/of deelnemer. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.

4.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe schade die opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de opdracht.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van deze opdrachtnemer, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.

4.5 Indien opdrachtgever een klacht heeft over de geleverde dienst van de opdrachtnemer, wordt aanbevolen de klachtenprocedure in acht te nemen, te vinden in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

De verstrekte privacy gegevens worden niet gedeeld met derden en vertrouwelijk behandeld. Meer hierover is te vinden in de AVG privacyverklaring.

Artikel 6 Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Klachtenprocedure

7.1 Opdrachtnemer heeft de intentie om te allen tijde een klacht of een geschil met de opdrachtgever in goede samenspraak en naar beste vermogen te weerleggen en/of op te lossen naar wederzijdse tevredenheid.

7.2 Indien de opdrachtgever desondanks punt 7.1 toch nog een klacht heeft tegen de opdrachtnemer, dan zal een derde worden ingeschakeld om de klacht of geschil te behandelen.

7.3 Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer/opdrachtgever hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

7.4 Mochten opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet kunnen leven met de uitspraak van de onafhankelijke derde zoals genoemd in artikel 7.2, dan zal de volgende stap zijn een gesprek onder vertegenwoordiging van rechterlijke vertegenwoordigers en/of de stap naar de rechter te nemen. De opdrachtnemer valt onder het arrondissement van de rechtbank in Maastricht.

7.5 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.